საზაფხულო კურსები გერმანია (მიუნსტერის უნივერსიტეტი)


ინგლისური და გერმანული ენის კურსები მიუნსტერის უნივერსიტეტში

პროგრამის ფასია 1 880 ევრო (ფასი მოიცავს სწავლას გერმანიაში, გერმანიაში მგზავრობას, ცხოვრებას, კულტურულ პროგრამას, სწავლის დღეებში ორჯერად კვებას.

ენის კურსების დამთავრების შემდეგ მონაწილენი მიიღებენ

მიუნსტერის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ენის დიპლომს

კურსების ხანგრძლივობა: 3 კვირა
კურსების პერიოდი: 2013  წ. 7აგვისტო – 28 აგვისტომდე 2013
კურსების გრაფიკი: ინტენსიური კურსი გერმანიაში 75-80 სთ
ადგილი: მიუნსტერის უნივერსიტეტი
სარეგისტრაციო საბუთები: 2 ფოტოსურათი 3X4
  პირადობის მოწმობის ასლი
  პასპორტის ქსერო ასლი 2 ცალი
  CV
  სამოტივაციო წერილი;ორი სარეკომენდააციო წერილი

რეგისტრაციის ბოლო თარიღი 2013 წ.  11 აპრილი

დარეკე ახლავე ! დარეგისტრირდი ახლავე !! მოემზადე წარმატებისთვის ახლავე !!!

ინფორმაციისთვის დარეკეთ:  599 23 06 73