ინსტიტუტის მიზნები

ევროპული ენების ინსტიტუტი დაფუძნდა 2002 წლის სექტემბერს,

ინსტიტუტის  მიზნებია:

 • ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სამოქალაქო განათლების სისტემის ჩამოყალიბება; მოსახლეობაში სამოქალაქო და სამართლებრივ განათლების საკითხებზე საინფორმაციოშემეცნებითი საქმიანობა;
 • ევროპასა და საქართველოში მიმდინარე სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროცესების შესახებ საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწეთა ინფორმირება;
 • მოზარდთა და ახალგაზრდა პედაგოგთა ჩართვა რესპუბლიკურ თუ   საერთაშორისო კონკურსებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებსა თუ სემინარებში მონაწილეობის მისაღებად;
 • საერთაშორისო და რეგიონალური მაშტაბით კონკურსებისა და ოლიმპიადების ორგანიზება და ჩატარება;
 • საზღვარგარეთის და ადგილობრივ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება, კონტაქტების დამყარება;
 • ევროპის ქვეყნებთან კულტურულსაგანმანათლებლო გაცვლითი და სასწავლო ღონისძიებების რესპუბლიკური და საერთაშორისო კონკურსების, საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და სემინარების ორგანიზება და ჩატარება;
 • ევროპული ენებისა და კულტურის შესწავლა გაცნობისთვის უცხოური ენების სწავლება და ევრო კომისიის საერთო სარეკომნდაციო საბჭოს მიერ დადგენილი შესაბამსი დონის სერტიფიკატის გაცემა;
 • საქართველოსა და საერთაშორისო მაშტაბით ტრენიგების ორგანიზება და ჩატარება; უცხოური ენის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარება ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, რაც მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს უცხო ენის სწავლისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში, სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა გადამზადებაში, როგორც უცხოურ ენაში ისე შესაბამის კულტურაში;
 • ადგილობრივი და საერთაშორისო მაშტაბით სამეცნიერო კვლევების ჩატარება;
 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა გამოცდილებების გაცვლაგაზიარება. მათი ნაშრომების პოპულარიზაცია. ქართველ და უცხოელ პარტნიორებთან ერთად ერთობლივი პროექტების განხორციელება;
 • საერთაშორისო კვლევების წარმართვა სამხრეთ კავასიაში ყველაზე უფრო გავრცელებული უცხოური ენების (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული,) სწავლებისა და სწავლის საკითხებში;
 • გაზეთების, სამეცნიერო კრებულების, ბუკლეტების, პრესრელიზების, წიგნების დაბეჭდვაგამოცემა;
 • მთარგმნელობითი საქმიანობა;
 • სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებათა ჩატარება: კონფერენციებისგამოფენების, კონცერტების ორგანიზებახელშეწყობა;
 • აუდიოვიდეო პროდუქციის შექმნა;
 • საქართველოში მულტილინგვალიზმის ხელშეწყობის მიზნით მეორე სავალდებულო უცხო ენის დანერგვა. პირველი უცხო ენის სწავლის გამოცდილებების გათვალისწინება და დაკავშირება მეორე უცხო ენასთან. ამასთან ჩვენი პარტნიორი ევროპული უნივერსიტეტების გამოცდილების გათვალისწინება;
 • უცხო ენის სწავლისა და სწავლების გაუმჯობესების მიზნით ინოვაციური, კურიკულარული, დიდაქტიკური, მეთოდური პრინციპების შემუშავება, ახალი სასწავლო პროგრამების დანერგვა. მათ შორის უცხოური ენების, როგორც ტერციული ენების შესწავლა სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. ამასთან ლინგვისტური და კულტურული მრავალფეროვნების შენარჩუნება
 • საქართველოში მიმდინარე მოვლენათა მეცნიერული ასევე ანალიტიკური კვლევა და მოპოვებული მასალების გამოქვეყნება;
 • ადამიანის უფლებების, ღირსების და თავისუფლების დაცვა;
 • პროფესიული ეთიკის ნორმების დამკვიდრება;