მიზნები და საქმიანობის სფეროები

ევროპული ენების ინსტიტუტი დაფუძნდა 2002 წლის სექტემბერს

 

 • უცხოელ ექსპერტებთან უწყვეტ და მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში  საქართველოსთვის მაღალკვალიფიციური, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ საზღვარგარეთის გამოცდილება და კონკურენტუნარიანები იქნებიან  საერთაშორისო შრომის  ბაზარზე

 

 • გერმანიაში პრაქტიკებისა თუ სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამების საშუალებით ევროპაში გამოცდილებისა და პროფესიული უნარების ამაღლებაში ახალგაზრდების ხელშეწყობა, რაც მათ კონკურენტუნარიანობას არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ გაზრდის

 

 • საერთაშორისო პროფესიონალურ გარემოში გერმანიასა და საქართველოში პროფესიაზე ორიენტირებული  დუალური განათლებისა და  მაღალი კვალიფიკაციის დაუფლება, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ თეორიულ ცოდნას, არამედ ასევე პრაქტიკაზე დაფუძნებულ თანამედროვე, საერთაშორისო  უნარ-ჩვევებს, რის გამოყენებასაც სტუდენტი  მის მომავალ პრაქტიკულ საქმიანობაში შეძლებს

 

 • ევრო კომისიის საერთო სარეკომნდაციო საბჭოს მიერ დადგენილი შესაბამისი დონის სერტიფიკატის გაცემა

 

 • გერმანიაში გაცვლითი პროგრამებისა და სტაჟირებების საშუალებით გერმანული ენის სოციალური პრესტიჟის  ამაღლება, ახალგაზრდებისთვის ინტერესის გაღვივება გერმანული ენის მიმართ

 

 • ევროპის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან სამეცნიერო და კულტურული თანამშრომლობის გაღრმავება, კონტაქტების დამყარება

 

 • უცხოური ენებისადმი ინტერესის გაღვიძებასა და ენების სწავლა-სწავლების ინტენსივირებაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება

 

 • საქართველოში მულტილინგვალიზმის ხელშეწყობის მიზნით მეორე სავალდებულო უცხო ენის დანერგვა. პირველი უცხო ენის სწავლის გამოცდილებების გათვალისწინება და დაკავშირება მეორე უცხო ენასთან. ამასთან ჩვენი პარტნიორი ევროპული უნივერსიტეტების გამოცდილების გათვალისწინება

 

 • უცხო ენის სწავლისა და სწავლების გაუმჯობესების მიზნით ინოვაციური, კურიკულარული, დიდაქტიკური, მეთოდური პრინციპების შემუშავება, ახალი სასწავლო პროგრამების დანერგვა. მათ შორის უცხოური ენების, როგორც ტერციული ენების შესწავლა სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. ამასთან ლინგვისტური და კულტურული მრავალფეროვნების შენარჩუნება

 

 • საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და სემინარების ორგანიზება და ჩატარება გერმანელი და ქართველი ექსპერტებისა და პროფესორების თანამონაწილეობით

 

 • მოსწავლეთა წახალისების მიზნით რესპუბლიკური ოლიმპიადების ჩატარება საქართველოს მაშტაბით

 

 • მოზარდთა და ახალგაზრდა პედაგოგთა ჩართვა რესპუბლიკურ თუ  საერთაშორისო კონკურსებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებსა თუ სემინარებში მონაწილეობის მისაღებად

 

 • სტუდენტთა ხელშეწყობა ევროპულ უნივერსიტეტებში განათლების მისაღებად

 

 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა გამოცდილებების გაცვლა-გაზიარება, მათი ნაშრომების პოპულარიზაცია, ქართველ და უცხოელ პარტნიორებთან ერთად ერთობლივი კვლევითი პროექტების  განხორციელება და პუბლიკაციების გამოქვეყნება

 

 • საერთაშორისო კვლევების წარმართვა სამხრეთ კავკასიაში ყველაზე უფრო გავრცელებული უცხოური ენების (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) სწავლებისა და სწავლის საკითხებში

 

 • უცხოური ენის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარება ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, რაც მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს უცხო ენის სწავლისა  და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში, სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა გადამზადებაში, როგორც  უცხოურ ენაში ისე შესაბამის კულტურაში

 

 • ვროპული ენებისა და კულტურის სწავლება

 

 • სახელმძღვანელოების, გაზეთების, სამეცნიერო კრებულების, ბუკლეტების, პრეს-რელიზების, წიგნების დაბეჭდვა–გამოცემა, აუდიო-ვიდეო პროდუქციის შექმნა, მთარგმნელობითი საქმიანობა