ბიზნესკომუნიკაცია

 • Home
 • ბიზნესკომუნიკაცია

This post is also available in: Deutsch (German) English (English)

ბიზნესკომუნიკაცია

საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი  მსოფლიოს ეკონომიკურად მაღალგანვითარებულ ქვეყნებთან ინტენსიური ბიზნესკომუნიკაციის ფონზე მიმდინარეობს. აღნიშნული პროცესის წარმატებულად განხორციელების უმნიშვნელოვანესი პირობა კულტურათაშორისი ბიზნესკომუნიკაციის პროცესის ეფექტური მენეჯმენტია.

თანამედროვე პროფესიული ბაზრის ერთ-ერთ მახასიათებელს წარმოადგენს უცხოენოვან ორგანიზაციათა მზარდი მოთხოვნილება უცხოენოვანი ბიზნესკომუნიკაციის უნარ-ჩვევების მქონე სპეციალისტებზე.

პროგრამის მიზანია, ბიზნეს კომუნიკაციისთვის საჭირო პრაქტიკული უნარების გამომუშავება, რომლებიც კარიერული და პიროვნული ზრდის, ეფექტიანი საქმიანი ურთიერთობების შესაძლებლობას იძლევა.

პროგრამის მიზანია მოამზადოს პროფესიონალი ბიზნეს კომუნიკატორი, რომელიც შეძლებს:

 • საერთაშორისო ბიზნეს გარემოში მიმდინარე ეფექტიანი კომუნიკაციური პროცესების მართვას;

 • მულტილინგვალურ სივრცეში მოქმედებას;

 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების, პროფესიული კუთხით შემოქმედებითად გამოყენებას, პრეზენტაციას, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე;

 • მუდმივ განვითარებას და საკუთარი სწავლების მუდმივ სრულყოფას;

 • ბიზნესის მორალური და ეთიკური ნორმებისა და ღირებულებების დაცვას და კორპორატიულ კულტურაში გატარებას;

 • ინფორმაციის ეფექტური მენეჯმენტის განხორციელებას.

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • კომუნიკაციის პროცესი და მისი მნიშვნელობა მართვის ეფექტურობისათვის

 • საქმიანი მოლაპარაკებები;

 • საქმიანი ეთიკეტი (ეტიკეტი), საქმიანი ეთიკეტის ზოგადი ცნებები

 • სატელეფონო საუბრები, საქმიანი მიმოწერები

 • საქმიანი ადამიანის ქცევის ნორმები

 • საქმიანი ურთიერთობა, მოლაპარაკების წარმართვის განმსაზღვრელი ფაქტორები

 • კლიენტები და მათი იდენტიფიცირება

 • ბიზნეს-კომუნიკაციები და ბიზნეს-მოდელები