გერმანული

უცხოური ენების ცენტრში მოქმედებს გერმანული ენის სააბიტურო და ზოგადი პროგრამები.