შემოთავაზებული საფეხურები

გერმანული ენა

A1 – დაწყებითი დონე

A2 – ელემენტარული დონე

B1/1 – საშუალოს წინა დონე

B1/2 – საშუალო დონე

B2/1 – საშუალოს ზედა დონე I

B1/2 – საშუალოს ზედა დონე II

C1/1 – მაღალი დონე I

C1/2 – მაღალი დონე II